Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Cách tuyệt vời để viết công thức toán học trên các trang web là MathJax. Cho đến gần đây, người ta phải cài đặt MathJax trong serve riêng của họ để viết công thức toán học trên trang web của họ, đối với nền tảng Blogger là một khó khăn. Điều này đã thay đổi, bây giờ bạn có thể lấy các script từ trang web của MathJax.


Để cài đặt MathJax cho Blogger, bạn đăng nhập vào tài khoản, chọn "Design"/"Thiết kế", và chọn "Edit Template"/ "Chỉnh sửa HTML". Chèn vào ngay sau thẻ <head> hoặc ngay trước thẻ </head>  đoạn mã dưới đây:
<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\(","\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\[","\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>
 Xong! Bây giờ bạn có thể dùng  $...$ hoặc \(...\)  cho các công thức nằm cùng dòng với văn bản, và $$...$$  hoặc \[...\]  cho các công thức được xuống hàng và canh giữa. Trong dấu ... là các lệnh LaTeX.

Ví dụ: $\int {\frac{{{\mathop{\rm dx}\nolimits} }}{{a{x^2} + bx + c}}} = \int {\frac{{{\mathop{\rm dx}\nolimits} }}{{{{\left( {mx + n} \right)}^2} + {p^2}}}} = \frac{1}{{mp}}{\mathop{\rm arctg}\nolimits} \frac{{mx + n}}{p} + C$


Để ý rằng đoạn code ở trên đã tải các gói  AMSmath.jsAMSsymbols.js chứa các macro và môi trường toán cần thiết cho blog của bạn.


Nguồn: Mathjax/Irrep/JsMath. Thanks PLK

1 nhận xét:

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you