Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

A) Giới thiệu bài viết của Nguyễn Duy Tuân - Giải pháp Excel

I) Giới thiệu hàm SumProduct:
Cấu trúc SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...)

Array - Mảng dữ liệu là một tập hợp dãy giá trị liên tiếp trong một khảng nào đó. Ví dụ: A1:C1 hoặc A1:A10,...

Phép tính này cho phép chúng ta tính tổng của tích array1*array2*array3* ...array30.
Ví dụ: A: Số lượng; B: Đơn giá
A1 =2, B1=20, C1="Cam", D1="Giống lai"
A2 =3, B2=10, C2="Bưởi", D2="Không"
A3 =4, B3=25, C3="Cam", D3="Không"

II) Áp dụng

1) Bây giờ cần tính doanh thu của các loại hoa quả
array1=A1:A3
array2=B1:B3
Công thức =SumProduct(A1:A3, B1:B3) = 170
Bản chất công thức làm việc như thế này =A1*B1+A2*B2+A3*B3 kết quả là 170

2) Nhắc lại về phép tính logic:
Giá trị kiểu logic chỉ cho ra 1 trong 2 giá trị là TRUE/1, FALSE/0
Phép toán logic:<, >, <>, =, >=, <=, Not()
Ví dục:
2>3=False
3>1=True
4>3=True
a) Logic và - AND
=(2>3)*(3>1)*(4>3)=False*True*True=0*1*1=False/0 tương đương với hàm AND(2>3,3>1,4>3). Ít nhất một logic=False thì kết quả sẽ là False hay 0.
b) Logic hoặc - OR
=(2>3)+(3>1)+(4>3)=False+True+True=0+1=True/1 tương đương với hàm OR(2>3,3>1,4>3). Ít nhất một logic=True thì kết quả sẽ là True hay 1.
Lưu ý tổng của các giá trị là True=True=1).

3) Tính tổng có nhiều điều kiện:
Cách 1: dùng SUMPRODUCT
Tính tổng doanh thu của loại là "Cam"
=SUMPRODUCT(A1:A3,B1:B3*(C1:C3="Cam")) hoặc =SUMPRODUCT(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) = 140
Công thức tính như sau:
=A1*B1*(C1="Cam")+A2*B2*(C2="Cam")+A3*B3*(C3="Cam" )
=2*20*True+3*10*False+4*25*True
=2*20*1+3*10*0+4*25*1= 140
Cách 2: Dùng công thức mảng - "Formula Array"
=Sum(IF(C1:C3="Cam",A1:A3*B1:B3,0))
Kết thức nhẫn tổ hợp CTRL+SHIFT+ENTER. Với cách làm này EXCEL sẽ phân tích như sau:
Xét trên từng dòng trong mảng (array)
Dòng1: (c1="Cam")=true nên lấy A1*B1=2*20
Dòng2: (c2="Cam")=false nên lấy 0 (theo cách của lấy của hàm IF)
Dòng3: (c3="Cam")=true nên lấy A3*B3=4*25
Sau khi chạy hết các dòng, EXCEL sẽ dùng hàm SUM để tính tổng kết quả tính được ở từng dòng=2*20+0+2*25=140. Nếu trong công thức là hàm khác hàm SUM thì cách tính sẽ theo hàm đó.
Như vậy có 2 cách tính:
=SUMPRODUCT(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) và
=Sum(IF(C1:C3="Cam",A1:A3*B1:B3,0))

?) Vậy tại sao không dùng là =SUM(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam"))
mà phải dùng hàm =SUMPRODUCT(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) ?

Các bạn nhớ lại cấu trúc của SUM là
SUM(number1,number2, ...)
Còn SUMPRODUCT là
SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...)
number <> array
Nếu SUMPRODUCT(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) rồi ENTER là đúng vì đối số của nó phải là mảng - Array.
Nếu công thức =SUM(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) rồi ENTER kết quả là #VALUE! -lỗi vì A1:A3 là một array chứ không phải là một number.
Nếu nhấn tổ hợp CTRL+SHIFT+ENTER. Với cách làm này EXCEL sẽ phân tích như sau:
Xét trên từng dòng trong mảng (array)
Dòng1: A1*B1*(c1="Cam")=2*20*True=2*20*1
Dòng2: A2*B2*(c2="Cam")=3*10*False=3*10*0
Dòng3: A3*B3*(c3="Cam")=2*25*True=4*25*1
Sau khi chạy hết các dòng, EXCEL sẽ dùng hàm SUM để tính tổng kết quả tính được ở từng dòng=2*20*1+3*10*0
+4*25*1=140.
Vậy vẫn dùng được =SUM(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) với điều kiện nhấn tổ hợp phím CTRL+SHIFT+ENTER
Như vậy đến đây chúng ta có có 3 cách tính:
=SUMPRODUCT(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) nhấn phím ENTER
=SUM(IF(C1:C3="Cam",A1:A3*B1:B3,0)) nhấn phím CTRL+SHIFT+ENTER
=SUM(A1:A3*B1:B3*(C1:C3="Cam")) nhấn phím CTRL+SHIFT+ENTER
Chúng có thể kết hợp rất nhiều điều kiện vào trong hàm thông qua phép toán logic nhân-và- And, cộng - hoặc - Or.
*) Dùng hàm SUMPRODUCT hay dùng SUM kết hợp CTRL+SHIFT+ENTER đều cho ra được kết quả như nhau chính là do phép toán logic của bạn.
*) Hàm SUMPRODUCT chỉ có thể tính tổng theo nhiều điều kiện
*) Công thức mảng - Formula Array ngoài việc tính tổng có nhiều điều kiện còn làm rất nhiều phép tính khác do cách sử dụng hàm mà thôi.

B) Ứng dụng hàm Sumproduct của Excel để xếp hạng liên tục.

Khi nói đến việc xếp hạng trong học tập người ta thường nghĩ ngay đến hàm Rank. Tuy nhiên trong thực tế bài toán đặt ra là làm thế nào để thực hiện việc xếp hạng là số liên tục, không nhảy cóc thì hàm Rank lại không giải quyết được.
Thí dụ: Dùng hàm Rank để xếp hạng như bảng điểm dưới đây:
Người điểm 9 xếp hạng 3
Người đểm 8 xếp hạng 5.


Như vậy không có hạng 2 và hạng 4. vậy làm thế nào để xếp hạng được liên tục để đỡ thiệt thòi, trong thí dụ này sẽ là người điểm 10 xếp hạng 1, điểm 9 hạng 2, điểm 8 hạng 3.

Giả sử bạn có bảng tính như dưới đây:
+Tại ô D5 bạn nhập công thức sau:

=SUMPRODUCT(--($C$5:$C$15>C5),1/COUNTIF($C$5:$C$15,
$C$5:$C$15))+1


+Tiến hành Copy công thức xuống các ô khác trong cột để có kết quả:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you